Valkyrian

Valkyrian

Folknykterhet och folkupplysning tillhandahölls vid de första godtemplarlogerna som bildades i Trollhättan år 1881. Och senare bildades en godtemplarloge i Skoftebyn år 1903 och det skedde vid ett nykterhetsföredrag i Skoftebyns missionshus. Ett omfattande arbete lade Karl A Andersson ner för logens tillblivelse och man höll till i en källarlokal med           23 personer som medlemmar. Olika namnförslag på logen förelåg, men man enades om namnet Valkyrian.  Tidigt fanns planer på att bygga en egen möteslokal och särskilt när medlemsantalet kom upp i 100 stycken år 1909. Redan i december år 1911 kunde man flytta in i en lokal som låg där Valkyrian ligger idag. Först arrenderas tomten och sedan fick man köpa den år 1913.  Karl A Andersson hade yrkeskunnighet och ledde arbetet vid huset Valkyrians tillkomst. Verksamheten vid Valkyrian har varit mycket omfattande genom åren, men det har präglats av nykterhet, bildning, glädje, fest och sång. Ett tag fanns en manskör.  När skolan var för trång fick man låna lokaler, gudstjänster och andra religiösa möten har varit här, samt politiska möten och andra sammankomster. Här har visats filmer och man har haft politiska diskussioner likväl som studiecirklar. Kommunen insåg lokalens värde och köpte in den för att tillgodose en samlingslokal för Skoftebyn. De flesta medlemmarna som nu var 150 stycken var ungdomar som här hade en samlingslokal under ordnade former. ”Hurtighet och livslust i förening med ordning och punktlighet göra logearbetet fruktbärande” Det var ett gott arbete i nykterhetsrörelsens tjänst. Under den stora arbetslösheten på 1930-talet var det fint att ha Valkyrians verksamheter. Ungdomslogen hette Ljusbringaren och hade bildats år 1908, de hade en tid ökat till 170 stycken medlemmar. Det hörde till ungdomsperiodens utveckling att ha varit med i godtemplarlogen och/eller missionsförsamlingen. Ofta var det hela familjer som bar upp verksamheten. I grundarbetet hade man föreskrivna ceremonier och läste texter i upplyftande, uppfostrande och upplysande anda. Senare blev logen religiöst och politiskt neutral. Intagningsceremonin var lång och man sjöng alltid ”Var välkommen envar under ungdomens tak” och så avlade man sitt nykterhetslöfte. Sedan höll man en syskonkedja och sjöng ”Glöm ej löftets helga timma.”    Sång och musik, nykterhetsföredrag och föreläsningar med dikter och humoresker präglade mötena. Ett viktigt inslag var kaffepausen och så behandlades andra viktiga ärenden. Det var en väl styrd ordning och man skrev protokoll och arbetade i en sträng parlamentarisk ordning. Studiecirkeln och böckernas värld var ett viktigt arbete och lärare från skolan var ofta föreläsare. En period fanns här biblioteket i Skoftebyn. Logen gick sedermera upp i logen Magnus Åberg och ungdomslogen hade försvunnit långt tidigare. Det fanns personer i logen som var med i Trollhättans kommunala arbete såsom Frans M Hagström, men även Gunnar Berggren. Hilda Ljunggren hade en viktig uppgift med att leda ungdomslogen i många år.

 

  

 

Nykterhetsarbetet fortsatte i Nykterhetsorden Verdandi som hade en lokalförening i Skoftebyn Klippan, som var religiöst neutral men knöt an till arbetarrörelsen. Den förde upp en lokal och hade som mest 200 medlemmar. Senare blev idrottsklubben Stjärnan kollektivt ansluten till Klippan. Samlingslokalen Klippan fanns på Syltevägen 13. Lokalen i Valkyrian används idag till möten, föredrag och lugna sammankomster.

valkyrian-1.jpg      

TILLBAKA